Skip to Main Content

Kitagawa Methyl Ethyl Ketone Gas Detector Tubes. Options:

Methyl Ethyl Ketone Gas Detector Tubes
Measuring Range 0.01 - 1.4%; Butyl Acetate, Dioxane, Isobutyl Acetate, Isopropyl Acetate
10 tubes, 10 tests per box
P/N 139SB

Methyl Ethyl Ketone Gas Detector Tubes
Measuring Range 20 - 1500 ppm
10 tubes, 10 tests per box
P/N 139U